tel. 58 562 54 89 Henryka Sienkiewicza 19, Starogard Gdański Facebook

Rekrutacja

Drodzy Rodzice

Od 1 kwietnia 2022 r. od godz. 9:00 do 15 kwietnia  do godz. 15:00 rozpoczyna się rekrutacja do naszego przedszkola przy wsparciu systemu elektronicznego dostępnego pod adresem 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się w wersji elektronicznej, a następnie jego wydruk opatrzony podpisami rodziców / opiekunów prawnych wraz z załącznikami należy przynieść do przedszkola.

W przypadku jakichkolwiek pytań Komisja Rekrutacyjna pełni w przedszkolu dyżury od 01.04.2022 – 15.04.2022 (w dni robocze), w godz. 9.00-15.00.

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów

I etap (tzw. kryteria ustawowe):

1) wielodzietność rodziny kandydata (ZAŁĄCZAMY oświadczenie z systemu naboru elektronicznego Vulcan);

2) niepełnosprawność kandydata (ZAŁĄCZAMY kopię orzeczenia o niepełnosprawności z dopiskiem „Potwierdzam zgodność z oryginałem“ oraz własnoręcznym podpisem rodziców/opiekunów);

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (ZAŁĄCZAMY kopię orzeczenia o niepełnosprawności z dopiskiem „Potwierdzam zgodność z oryginałem” oraz własnoręcznym podpisem rodzica/opiekuna);

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (ZAŁĄCZAMY kopię orzeczenia o niepełnosprawności z dopiskiem „Potwierdzam zgodność z oryginałem“ oraz własnoręcznym podpisem rodzica/opiekuna);

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (ZAŁĄCZAMY kopię orzeczenia o niepełnosprawności z dopiskiem „Potwierdzam zgodność z oryginałem“ oraz własnoręcznym podpisem rodziców/opiekunów);

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (ZAŁĄCZAMY oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – z systemu naboru elektronicznego Vulcan oraz kopię  prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód/separację lub kopię aktu zgonu współmałżonka z dopiskiem „Potwierdzam zgodność z oryginałem“ oraz własnoręcznym podpisem rodzica/opiekuna);

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą (ZAŁĄCZAMY kopię postanowienia sądu o objęciu kandydata pieczą zastępczą z dopiskiem „Potwierdzam zgodność z oryginałem“ oraz własnoręcznym podpisem rodziców/opiekunów).

II etap (w przypadku równorzędnych wyników lub jeżeli  przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami)

1) kandydat ubiegający się o przyjęcie do przedszkola publicznego jest zobowiązany do odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub ma odroczony obowiązek szkolny (dotyczy dzieci z rocznika 2016 lub z odroczeniem)

ZAŁĄCZAMY:

2) rodzeństwo kandydata kontynuuje wychowanie przedszkolne lub ubiega się o przyjęcie do przedszkola publicznego wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie, przy czym nie dotyczy kandydatów, których rodzeństwo kończy edukację w publicznym przedszkolu w roku szkolnym, w którym odbywa się nabór

ZAŁĄCZAMY:

3) rodzic samotnie wychowujący kandydata albo rodzice kandydata mieszkają w Gminie Miejskiej Starogard Gdański i rozliczają podatek od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański

ZAŁĄCZAMY:

4) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub

     wsparciem asystenta rodziny

ZAŁĄCZAMY:

5) rodzice kandydata pozostają w zatrudnieniu, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, pobierają naukę w trybie dziennym – kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko

ZAŁĄCZAMY:

6) jeden z rodziców pozostaje w zatrudnieniu, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, pobierają naukę w trybie dziennym – kryterium nie stosuje się do rodzica samotnie wychowującego dziecko

ZAŁĄCZAMY:

Uwaga: dokumenty dotyczące dziecka (kandydata) powinny być podpisane przez obojga rodziców. Nie dotyczy rodzica samotnie wychowującego dziecko/kandydata.

Według przyjętego harmonogramu, rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych, rozpocznie się w dniach od 01.04.2022 r. od godz. 9:00 do 15.04.2022 r. do godz. 15:00, przy wsparciu systemu elektronicznego dostępnego na stronie:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/starogardgdanski/

Struktura organizacyjna placówek na rok szkolny 2022/2023 przewiduje zapisy dzieci urodzonych w latach 2016 – 2019, zamieszkałych na terenie Miasta Starogard Gdański. W przypadku dziecka starszego, którego na podstawie decyzji dyrektora szkoły podstawowej realizacja obowiązku szkolnego została odroczona, rodzice/opiekunowie prawni dokonują rejestracji osobiście w preferowanym przedszkolu, po uprzednim, telefonicznym lub za pośrednictwem kontaktu e-mail umówieniu się w przedszkolu pierwszego wyboru.

2022 ⓒ Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1. Wszystkie prawa zastrzeżone.